komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

O FIRMIE

KIM JESTEŚMY?

KFA Armatura to producent nowoczesnych rozwiązań z obszaru armatury sanitarnej i grzewczej. Historia spółki sięga roku 1922 r., w którym jako Łagiewnicka Fabryka Armatur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kraków rozpoczęła działalność produkcji armatury i pokrewnych artykułów w zakresie odlewania metali kolorowych. Naszą misją jest zapewnianie komfortu użytkownikom naszych produktów, rozwiązań i usług. Naszym priorytetem jest nieustanne podnoszenie jakości wyrobów poprzez bieżące monitorowanie zmian w zakresie potrzeb i preferencji Klientów oraz udoskonalanie asortymentu, zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Nasze baterie, grzejniki i zawory produkujemy w Nisku na Podkarpaciu. Za kontrolę jakości na każdym etapie produkcji oraz za wdrażanie nowych produktów odpowiada nasz własny dział konstrukcyjno-badawczy. Procesy produkcji audytowane zgodnie z normą ISO 9001. W naszej ofercie posiadamy szeroką ofertę baterii łazienkowych i kuchennych, grzejników aluminiowych, a także zaworów i armatury C.O.

Zarząd


Prezes Zarządu

Piotr Ostaszewski


Członek Zarządu

Olaf Wdowiak

Skład Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA

Paweł Stopczyński – Przewodniczący RN Armatura Kraków SA
Emilia Hermaszewska – Zastępca Przewodniczącego RN Armatura Kraków SA
Maciej Jagiełło - Członek RN Armatura Kraków SA
Łukasz Krawczyk - Członek RN Armatura Kraków SA
Tomasz Mrowczyk - Członek RN Armatura Kraków SA
Zdzisław Nisztor - Członek RN Armatura Kraków SA
Adam Pankowski - Członek RN Armatura Kraków SA
Piotr Sadkowski - Członek RN Armatura Kraków SA
Jędrzej Socha - Członek RN Armatura Kraków SA

Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
na WZ
PZU FIZ AN BIS 2 86.000.000 100% 81.000.000 100%
Ogółem 86.000.000 100% 81.000.000 100%

Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 81.000.000 zł i dzieli się na 81.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 

Reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie: al. Jana Pawła II 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000019102, REGON: 014981458, NIP: 527-22-28-027.

Przedmiot działalności:Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje spółek publicznych i niepublicznych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu zachowania bieżącej płynności Fundusz dokonuje lokat w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
 

Informacje rejestrowe

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2

Al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa 
NIP: 107-00-24-058
REGON: 146407760
Wpisany do krajowyego rejestru funduszy inwestycyjnych, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, RFI: 803.